محاسبه بار گرمایی سالن استخر و جکوزی

هدف این ماژول محاسبه مقدار گرمایی که لازم است تا دمای محیط استخر و جکوزی به دمای آسایش برسد، می باشد. نرم افزار پس از ورود داده های مربوطه، بار گرمایی را محاسبه و بر اساس kcal/hr به شما نمایش می دهد.
ورودی ها
 • شهر محل احداث سالن استخر:

  با توجه به متفاوت بودن دمای شهرها ایران، در این قسمت باید شهر مربوطه را انتخاب نمایید تا نرم افزار بصورت اتوماتیک دمای سردترین روز سال را از دیتابیس خوانده و در محاسبات استفاده نماید.
 • سردترین دمای هوای شهر:

  با انتخاب شهر محل احداث سالن استخر، این مقدار بصورت اتوماتیک از دیتابیس مربوطه خوانده شده و جانمایی می گردد اما کاربر می تواند بصورت دستی این مقدار را تغییر دهد.
 • مساحت کل سالن:

  کل مساحت سالن استخر و جکوزی را بر اساس متر مربع وارد نمایید. (فقط مکانهایی که باید گرم شوند.)
 • دمای مطلوب هوای سالن:

  دمایی که از نظر کاربر جهت رسیدن بدن به دمای آسایش لازم است را در این قسمت بر اساس سانتیگراد وارد نمایید. نرم افزار این مقدار را مطابق استاندارد و بصورت پیش فرض 27 درجه سانتیگراد برای استخرهای عمومی در نظر گرفته است که می توانید این مقدار را بصورت دستی تغییر دهید.
 • طول کل دیوارهای رو به فضای باز:

  طول دیوارهایی از سالن که پشت آنها فضای باز قرار دارد را در این قسمت بر اساس متر وارد نمایید.
 • طول کل دیوارهای پشت به فضای بسته:

  طول دیوارهایی از سالن که پشت آنها ساختمان یا فضای بسته قرار دارد را بر اساس متر وارد نمایید.
 • سردترین دمای هوای فضای بسته پشت سالن:

  اگر پشت دیوارهای استخر فضای بسته ای قرار داشت، سردترین دمای آن فضا را در نظر گرفته و در این قسمت بر اساس سانتیگراد محاسبه نمایید.
 • ارتفاع دیوارهای سالن:

  ارتفاع دیوارهای سالن در محاسبه بار گرمایشی بسیار مهم است. پس این پارامتر را بر اساس متر وارد نمایید.
 • مساحت پنجره ها و درهای رو به فضای باز:

  اگر درب و پنجره ای در دیوارها تعبیه شده بود که پشت آنها فضای باز قرار داشت، مساحت کل آنها را محاسبه نمایید و بر حسب متر مربع در این قسمت وارد نمایید.
 • آیا دیوارها و سقف عایق بندی شده اند؟:

  عایق یکی از موارد تأثیر گذار در جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این قسمت مشخص نمایید که آیا دیوارها و سقف عایق بندی شده اند یا خیر.
 • آیا سقف سالن رو به فضای باز است؟ :

  در این قسمت مشخص نمایید که روی سقف استخر، ساختمان قرار گرفته یا خیر.
خروجی ها
 • اتلاف حرارت دیوارهای سالن:

  با توجه به پشت دیوار که فضای باز قرار داشته باشد یا بسته، مقداری حرارت اتلاف می گردد. این مقدار با ورود داده های بالا محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
 • اتلاف حرارتی از سقف سالن:

  در این پارامتر مقدار حرارتی که از طریق سقف سالن اتلاف می شود محاسبه گردیده. اگر روی سقف سالن فضای بسته باشد اتلاف کمتری رخ می دهد و اگر فضای باز باشد برعکس.
 • اتلاف حرارتی از پنجره ها و درها:

  همیشه مقداری حرارت از طریق در و پنجره ها هدر می رود. با توجه به مساحت در و پنجره ها این مقدار متغیر است.
 • اتلاف حرارت ناشی از نفوذ هوا:

  با توجه به درزهای موجود در پنجره ها و کانالهای استخر، مقداری از حرارت اتلاف می گردد. این مقدار توسط نرم افزار محاسبه شده و براساس kcal/hr به شما نمایش داده می شود.
 • بار گرمایی تعویض مکانیکی هوا:

  هنگام تهویه هوای استخر توسط هواسازها، معمولا مقداری هوای تازه به سالن تزریق می گردد. بنابراین بار حرارتی لازم برای گرمایش هوای تازه توسط این پارامتر محاسبه شده است.
 • مجموع بار گرمایی مورد نیاز سالن:

  پس از ورود داده های خواسته شده در این ماژول و محاسبه مواردی که در آنها اتلاف حرارتی رخ می دهد، مقدار گرمای لازم جهت گرم شدن سالن استخر و جکوزی از مجموع موارد فوق محاسبه شده و بر اساس kcal/hr به شما نمایش می دهد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسيسات ساختمان (مهندس سيد مجتبی طباطبايی)
سردترین دمای هوای شهر (سانتیگراد )
 
مساحت کل سالن (متر مربع )
 
دمای مطلوب هوای سالن (سانتیگراد )
 
طول کل دیوارهای رو به فضای باز (متر )
 
طول کل دیوارهای پشت به فضای بسته (متر )
 
سردترین دمای هوای فضای بسته پشت سالن (سانتیگراد )
 
ارتفاع دیوارهای سالن (متر )
 
مساحت پنجره ها و درهای رو به فضای باز (متر مربع )
 
آیا دیوارها و سقف عایق بندی شده اند؟
آیا سقف سالن رو به فضای باز است؟

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.